Skip to main content

Chương trình giảng dạy

 Lớp học Montessori

Lớp học Montessori

Các học cụ mang tính chuyên biệt, giúp tạo sự phát triển toàn diện của trẻ.
NGÔN NGỮ THEO PHƯƠNG PHÁP MONTESSORI

NGÔN NGỮ THEO PHƯƠNG PHÁP MONTESSORI

Tiếng Việt – tiếng Anh học theo phương pháp Montessori